Historiek van de fanfare

De Fanfarenmaatschappij van Zeelhem werd opgericht in het voorjaar van 1887 door toenmalig burgemeester Dhr. Leopold Cruls en viert dus in 2012 haar 125–jarig bestaan. Alle begin is moeilijk, zegt een Vlaams gezegde en dat kon zeker in toepassing worden gebracht op de Zelemse fanfare. Immers de eerste dirigent, de heer Van West, moest het stellen met slechts 8 spelende leden. Op de vooravond van de eeuwwisseling in 1899 werd op initiatief van de heer Victor Porters, destijds koster in Zelem, overgegaan tot de herinrichting van de fanfare en tevens tot een uitbreiding van de groep en dit onder het voorzitterschap van volksvertegenwoordiger — burgemeester Jan Ramaekers en onder het ere - voorzitterschap van baron de Whettmall. De nieuwe dirigent Victor Porters slaagde erin de nodige vaart te brengen in de Zelemse dorpsfanfare, die weldra 21 muzikanten, 5 trompetters en 3 tamboers telde. Men kon toen ook rekenen op de steun van 44 ereleden. ln 1902 werd met het oog op de publieke concerten een kiosk opgericht welke erg pittoresk overkwam vermits zij was vervaardigd uit boomstronken en bedekt met een rieten dak Recentelijk werd een 'Eere Diploma' (originele versie) ontdekt, en aan onze fanfare bezorgd dat werd uitgereikt op het Groot Muziek- en Vlaggefeest op zondag 28 september 1902 ter ere van de oa. de inhuldiging van de nieuwe kiosk..

De heer Basiel Demessemaeker nam in 1904 het dirigeerstokje over van Victor Porters. De fanfare beperkte zich in die jaren niet alleen tot het muzikale, maar was in Zelem als een stuwende kracht, die initiatieven ontwikkelde gericht op gans het culturele en Sociale leven in de gemeente. Zo werd in 1905 in de schoot van de fanfare een vereniging «Hoop in de Toekomst» opgericht met als voornaamste doel : het verlenen van sociaal dienstbetoon aan gans de Zelemse gemeenschap. In 1905 werd de oorspronkelijke benaming «De Fanfarenmaatschappij van Zeelhem» veranderd in de naam «De Boeren van Zelem». Deze naam geeft perfect weer dat Zelem vroeger een klein Limburgs dorp was waarbij de landbouw een belangrijke activiteit was van vele Zelemnaren. In 1905 kreeg de fanfare ook een nieuwe dirigent in de persoon van Henri Minten. Onder zijn kundige leiding groeide de Zelemse fanfare en liefst 42 jaren hanteerde de heer Minten de dirigeerstok, wat beslist een unicum mag worden genoemd. Ook werd in 1905 in de schoot van de fanfare de toneelgroep «Onder Ons» opgericht uiteraard met de bedoeling wat zaad in het bakje van de fanfare te brengen. Na een onderbreking van víer jaren tijdens wereldoorlog I werd opnieuw gestart begin 1919 met de repetities. Dirigent Henri Mínten hernam de repetities en de lessen in notenleer werden gegeven door iemand die later in Zelem een begrip zou worden met name «Betteke Poels». Volgens bevoorrechte getuigen werd mij jaren geleden verteld dat de nieuwe muzikanten mochten meestappen in de jaarlijkse processie, doch dat zij een stopke moesten steken in het ambecure om maar geen valse noten te spelen. In 1930 werd voorzitter Jan Ramaekers bij zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon burgemeester Max Ramaekers. De fanfare uit het kleine Zelem genoot de eer een geslaagd concert te geven in het grote Brussel bij gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1935. Op 6 mei 1937 werd aan de fanfare «De Boeren van Zelem» het predikaat «Koninklijk» toegekend.

In 1940 kwam dan een nieuwe onderbreking en er werd opnieuw gestart op 29 juli 1945 bij gelegenheid van de bevrijdingsstoet te Zelem. De heer Max Ramaekers droeg toen het voorzitterschap over aan zijn zoon Jean die deze functie zou bekleden tot in 1970. Ook werd er in 1947 een nieuwe toneelgroep «De Zonnebloem» opgericht die als eerste taak had de fanfarekas te spijzen. In 1948 werd dirigent Minten die met zijn 42 jaren dirigentschap beslist een record had gevestigd, opgevolgd door de heer Clement Porters die gedurende 15 jaren tot eenieders voldoening de fanfare leidde. Toen in 1957 de fanfare aansloot bij de Limburgse Muziekfederatie hield dit in dat jaarlijks werd deelgenomen aan de kantonnale of provinciale tornooien. In die tijd werd ook meer de nadruk gelegd op de verjonging van de rangen en werden er regelmatig lessen in notenleer ingericht. Die verjonging betekende een voorwaarde voor verdere groei. In april 1963 volgde de heer Omer Schepmans de heer Clement Porters op als dirigent. In dat jaar werden de Zelemse muzikanten ook uitgedost met prachtige nieuwe uniformen. Deze uniformen moesten op vraag van graaf Moens de Fernig, die commissaris was geweest op de wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 gemaakt worden in de kleuren van de wereldtentoonstelling

Vandaag worden deze uniformen nog steeds gedragen bij bijzondere gelegenheden of bij marsoptredens in de openlucht. In 1965 werd de fanfare uitgebreid met een drumband. Indatzelfde jaar werd reeds een eerste prijs behaald in een internationale marswedstrijd in Bracht (West - Duitsland).

De successen stapelden zich jaar na jaar op zowel in de provinciale als zelfs in de nationale marstornooien. Spijtig genoeg verdween deze drumband in de loop der tachtiger jaren wegens een tekort aan geïnteresseerde nieuwe drumbandleden.

In 1970 werd de heer Romain Claes de nieuwe voorzitter in opvolging van Jan Ramaekers. Met zijn enorme wilskracht en organisatietalent zou hij samen met zijn flinke bestuursploeg en «zijn» muzikanten de basis leggen van nieuwe successen. En die successen kwamen er al in 1974 toen de dirígeerstok overging in handen van een uitstekende musicus de heer Hubert Vranken. Zo werd in 1976 een grote onderscheiding behaald op het provinciaal stapmarstornooi in tweede afdeling hetgeen dan meteen de promotie naar eerste afdeling inhield. Het hoogtepunt kwam er ook dat jaar met het behalen van de grootste onderscheiding op het provinciaal concerttornooi met promotie naar de reeks «Uítmuntendheid». In 1978 werd het majorettenkorps opgericht met als doel meer kleur en show te geven bij concertoptredens en diverse wedstrijden. In 1983 werd een provintiale titel behaald en in 1985 zelfs een nationale titel. Een aantal keren werd zelfs deelgenomen aan internationale wedstrijden waar mooie ereplaatsen werden behaald. Er werd deelgenomen aan majorettenwedstrijden ofwel met live begeleiding van de fanfare ofwel op mechanische muziek. Omstreeks eind der jaren tachtig werd ook het majorettenkorps opgeheven. Sinds 1970 organiseert de fanfare op het einde van elk jaar een heus big band showconcert, sinds verschillende jaren wordt een eindejaarsconcert gehouden. De fanfare heeft het voorrecht om sinds de bouw van de nieuwe sporthal in de Kruisstraat in 1975 gebruik te kunnen maken van deze faciliteiten waardoor jaarlijks meer dan 300 toehoorders , waaronder vele Zelemnaren, aanwezig zijn om te genieten van een eindejaarsconcert in een schitterend aangeklede sporthal. Wij kunnen rekenen op een trouw Zelems publiek dat er niet voor terugschrikt om desnoods te voet te komen naar de Sporthal indien er te veel sneeuw ligt.

De fanfare vierde in 1977 haar negentig jarig bestaan in de sporthal met een misviering, een academische zitting en een groots dansfeest. Op korte tijd wisselde fanfare meermaals van dirigent. Na het overlijden van Hubert Vranken nam Paul Hendrickx het dirigeerstokje ter hand, enkele jaren later gevolgd door muziekleraar—componist en beroepsmuzikant Argo Penné. Onder de muzikale leiding van Argo Penné vierde de fanfare in mei 1987 haar honderd jarig bestaan met een driedaags festival bestaande uit een misviering en academische zitting, verschillende concerten, een tentoonstelling en een heuse playback- en soundmixwedstrijd. Dat de fanfare in die tijd kon rekenen op een ruime bestuursploeg blijkt uit de organisatie van een auto tentoonstelling en modeshows in de sporthal van Zelem. Romain Claes werd in 1985 als voorzitter opgevolgd door Jozef Ramaekers, die vanaf toen het boegbeeld werd van de fanfare. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig wijzigde de samenstelling van de bestuursploeg meerdere keren. Tussen 1988 en 1994 veranderde de fanfare nog tweemaal van dirigent. Eerst nam Bert Thielens de dirigeerstok ter hand , gevolgd door de toenmalig jonge gediplomeerde broepsmuzikant Peter Cools. Vanaf 1994 tot 2000 werd de Zelemnaar René Raeymaekers dirigent van de fanfare.

In 1994 veranderde de fanfare haar naam in de huidige naam ‘Koninklijke Fanfare Sint Lambertus’, genoemd naar de patroonheilige van onze parochie. Opzoekwerk van de heemkundige kring bracht zelfs aan het licht dat reeds rond 1830 er een fanfare St Lambertus bestond genoemd naar de patroonheilige. Misschien is de fanfare wel meer dan 180 jaar oud. Echter zijn er ons geen gegevens bekend van activiteiten van een muziekvereniging tussen 1830 en 1887. Het is volgens de boeken wel duidelijk dat huidige fanfaregroep officieel van start is gegaan in 1887. In het jaar 2000 nam de heer Jos Simons het dirigeerstokje over van René Raeymaekers. Onder zijn impuls werd jaarlijks deelgenomen aan een kwaliteitsbevorderend beoordelingstornooi ingericht door de nationale muziekvereniging Vlamo. In 2002 vierde de fanfare haar 115 jarig bestaan met een uniek concert in de Sporthal van Zelem met medewerking van de drie Halense muziekvereningen: de fanfare Sint Lambertus uit Zelem, de Harmonie De Koorgalmen uit Halen en de fanfare In vriendschap en vrede uit Loksbergen, alsook met een optreden van de Loksbergse Volksdangsgroep de Reinvoart. In 2007werd een beperkte viering gehouden in het buurthuis van Zelk ter gelegenheid van 120 jaar fanfare. Na tien jaar besloot Jos Simons het dirigeerstokje door te geven aan een opvolger. In 2010 en 2011 stond de Koninklijke Fanfare Sint Lambertus uit Zelem onder de leiding van Didier Reynaerts. Sinds begin 2012 dirigeert Raf Dielkens de fanfare.

Sinds 2000 wordt het voorzitterschap waargenomen door Denise Reynders. Samen met haar echtgenoot Raoul Haesevoets zijn zij vandaag de dag de stuwende kracht achter de fanfare. De zeer beperkte samenstelling van de huidige bestuursploeg wordt sinds enkele jaren aangevuld door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor specifieke activiteiten zoals bv. de organisatie van een car-washdag of de organisatie van een jaarlijkse fanfaredag voor de leerlingen van de lagere school. De bestuursploeg kan rekenen op vrijwillige medewerking van ongeveer 27 medewerkers die worden ingeschakeld bij de organisatie van het eindejaarsconcert en de overige jaarlijkse concerten.

Tekst : Eddy Laveren
Maart 2012

Eere Diploma 1902